Wyciąg z rejestru zmian - 03 lut 2011 (19:41)

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Referent lub specjalista ds. edukacji w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

 Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
 
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
 
referent lub specjalista ds. edukacji w Parku Krajobrazowym 
„Dolina Słupi”
 
Oferta nr 2/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1.    wykształcenie: wyższe na kierunku:  architektura krajobrazu, biologia, etnologia,
 
geografia, geologia, gospodarka przestrzenna,  leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona
 
środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub  turystyka i rekreacja,
 
2.    doświadczenie - na stanowisko specjalisty:  rok  pracy w ochronie  przyrody, jednostkach badawczo-rozwojowych, Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska,
 
3.    biegła obsługa komputera (Pakiet Office),
 
4.    niekaralność za przestępstwa popełnione
 
umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub
 
umyślne przestępstwo skarbowe,
 
5.    nieposzlakowana opinia,
 
6.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz
 
korzystania z pełni praw publicznych,
 
7.    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11
 
ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach
 
samorządowych /Dz.U. z 2008 r. Nr.223, poz.
 
1458/.
WYMAGANIA DODATKOWE
1.    umiejętność prowadzenia praktycznych zajęć z
 
zakresu edukacji przyrodniczej,
 
2.     znajomość ustawy o ochronie przyrody
 
3.    doświadczenie w przygotowywaniu zajęć
 
dydaktycznych, prezentacji multimedialnych w
 
zakresie ochrony przyrody oraz szeroko
 
rozumianej edukacji ekologicznej,
 
4.    ukończony kurs pedagogiczny
 
5.    znajomość środowiska przyrodniczego Parku
 
Krajobrazowego „Dolina Słupi”,
 
6.    znajomość języków obcych,
 
7.    znajomość zasad funkcjonowania parku
 
krajobrazowego,
 
8.    odpowiedzialność, rzetelność, operatywność,
 
wysoka kultura osobista, umiejętność pracy
 
samodzielnej i w zespole,
 
9.   prawo jazdy kategorii B.
ZAKRES STANOWISKA 
PRACY
1.    organizacja działalności edukacyjnej w
 
różnorodnych formach: warsztatów, akcji, festynów, konkursów, imprez ekologicznych, itp. dla
 
różnych poziomów wiekowych
 
2.    przygotowywanie materiałów edukacyjnych:
 
konspektów, scenariuszy, programów zajęć oraz
 
publikacji o charakterze edukacyjnym,
 
3.    organizowanie sympozjów, konferencji,
 
szkoleń, prelekcji związanych z edukacją
 
ekologiczną oraz promocją walorów parków
 
krajobrazowych,
 
4.   gromadzenie eksponatów związanych z ochroną
 
przyrody, krajobrazu, historii i kultury oraz
 
organizowanie stałych lub okresowych wystaw,
 
5.    współpraca ze szkołami, bibliotekami,
 
stowarzyszeniami, lokalnymi samorządami,
 
administracja leśną w zakresie edukacji
 
ekologicznej i promocji walorów
 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych i
 
turystycznych parków,
 
6.     udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
 
na realizację zadań, programów i projektów
 
edukacyjnych.
WYMAGANE DOKUMENTY
1.   list motywacyjny,
 
2.   życiorys – curriculum vitae opatrzone klauzulą
 
„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla
 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.   z
 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
 
3.   kserokopie świadectw pracy,
 
4.   kserokopie dyplomów potwierdzających
 
wykształcenie,
 
5.   kserokopie innych dokumentów,
 
potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
 
6.   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 
szkoleniach,
 
7.   oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby
 
ubiegającej się o zatrudnienie– załącznik
 
Nr 1 do Regulaminu,
 
8.   oświadczenie kandydata, że nie był skazany
 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, i że
 
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
 
korzysta z pełni praw publicznych  -
 
załącznik Nr 2 do Regulaminu.
MIEJSCE PRACY Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział w Słupsku – Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w Biurze Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w terminie do dnia 16 lutego 2011 r. Decyduje data wpływu aplikacji do Biura. 
Dokumenty należy składać z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 2/11”.
 
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
O terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.
 
Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
 
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do konkursu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

21-02-2011r.
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, 76-200 Słupsk ul. Szarych Szeregów 14 informuje, że warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referent lub specjalista ds. edukacji w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” nr 2/2011 z dnia 3 lutego 2011r.  spełniają następujące osoby:
1. Pani Małgorzata Kowalko zamieszkała w Wielkiej Wsi
2. Pan Adam Kiwior zamieszkały w Słupsku 
3. Pani Renata Wojtera zamieszkała w Miszewie
4. Pani Magdalena Kulaszewicz  zamieszkała w Sulęczynie
5. Pani Małgorzata Wojtan zamieszkała w Obłężu 
6. Pan Leszek Matacz zamieszkały w Twardogórze 
7. Pani Agnieszka Golus zamieszkała w Strzelinie 
8. Pan Filip Ilczyna zamieszkały w Słupsku 
9. Pani Joanna Friedensberg zamieszkała w Koszalinie
10. Pani Barbara Zdyb zamieszkała w Sycewicach
11. Pani Agnieszka Kowalewska zamieszkała w Gdańsku 
12. Pani Anna Mariola Kasprzak zamieszkała w Płaszewie
13. Pani Elwira Ahmad zamieszkała w Podolu Wielkim.

Data publikacji: 03.02.2011 (19:41)Data aktualizacji: 03.02.2011 (19:41)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Rafał Świętochowski
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 976

Przejdź do góry strony