Wyciąg z rejestru zmian - 28 sty 2022 (13:05)

 Złożone petycje 

Lp.

Data złożenia

W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy 
o petycjach - imię
i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana

Przedmiot petycji

Skan petycji (zanonimizowany
w przypadku braku zgody, 
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach)

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Przebieg postępowania, w szczególności informacja o zasięganych opiniach oraz sposobie załatwienia sprawy

1

 

Brak wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4
ust. 3 ustawy o petycjach

 

Skan zanonimizowanej petycji

 

informacja o sposobie załatwienia sprawy- skan

 

informacja o sposobie załatwienia sprawy- wersja dostępna cyfrowo


 

Informacja ogólna o trybie składania i rozpatrywania petycji 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji kierowanej do Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych może być
w szczególności żądanie zmiany prawa,  podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji ww. organów.

Nadawca petycji:

Petycje mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną lub grupy tych podmiotów. Można to zrobić w interesie:

 • publicznym,
 • podmiotu wnoszącego petycję,
 • podmiotu trzeciego, za jego pisemną zgodą.

Składanie petycji:

 1. Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
  - oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  - wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych: imię i nazwisko, miejscowość  z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób: nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  - oznaczenie adresata petycji;
  - wskazanie przedmiotu petycji.
 3. W celu złożenia petycji można wypełnić załączony formularz: wzór petycji
 4. Anonimy nie będą rozpatrywane.
 5. Petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana przez podmiot ją wnoszący,
  a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
 6. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w imieniu którego złożono petycję;
 7. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 8. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Petycje prosimy wysyłać na adres: biuro@pomorskieparki.pl albo listownie na adres:

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk

Rozpatrywanie petycji:

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia autor petycji zostanie poinformowany w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, z siedzibą ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: biuro@pomorskieparki.pl ; adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /pzpk/SkrytkaESP;
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskieparki.pl lub tel. 59 84 29 829.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia / przekazania petycji zgodnie z właściwością - podstawa prawna przetwarzania:
  4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 2 / art. 6 ustawy o petycjach;
  5.  art. 9 ust. 2 RODO*,
  6. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych) na podstawie i w zakresie zawartej umowy.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego okresu archiwizacji, tj. przez okres 25 lat.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych  oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.
  11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

*wyłącznie w indywidualnych przypadkach, w których ma zastosowanie

 

NazwaData
20222022-01-28

Data publikacji: 28.01.2022 (12:56)Data aktualizacji: 28.01.2022 (13:05)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Rafał Świętochowski
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 405
14 lut 2022 (10:59)Rafał Świętochowski»PETYCJE
28 sty 2022 (13:19)Rafał Świętochowski»PETYCJE
28 sty 2022 (13:14)Rafał Świętochowski»PETYCJE
28 sty 2022 (13:07)Rafał Świętochowski»PETYCJE
28 sty 2022 (13:05)Rafał Świętochowski»PETYCJE
28 sty 2022 (13:03)Rafał Świętochowski»PETYCJE
28 sty 2022 (13:02)Rafał Świętochowski»PETYCJE
28 sty 2022 (12:59)Rafał Świętochowski»PETYCJE
28 sty 2022 (12:56)Rafał Świętochowski»PETYCJE

Przejdź do góry strony