Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Starszy specjalista ds. ochrony przyrody we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

 Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
 
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
 
starszy specjalista ds. ochrony przyrody we Wdzydzkim 
Parku Krajobrazowym
 
Oferta nr 4/2011 z dnia 3 lutego 2011 r.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1.    wykształcenie: wyższe na kierunku:
 
architektura krajobrazu, biologia, etnologia,
 
geografia, geologia, gospodarka przestrzenna,
 
leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona
 
środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub
 
turystyka i rekreacja,
 
2.    doświadczenie: 2 lata pracy w ochronie
 
przyrody, jednostkach badawczo-rozwojowych,
 
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
 
Państwowe lub w ochronie środowiska,
 
3.    prawo jazdy kategorii B,
 
4.    biegła obsługa komputera (Pakiet Office),
 
5.    niekaralność za przestępstwa popełnione
 
umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub
 
umyślne przestępstwo skarbowe,
 
6.    nieposzlakowana opinia,
 
7.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz
 
korzystania z pełni praw publicznych,
 
8.    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11
 
ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach
 
samorządowych /Dz.U. z 2008 r. Nr.223, poz.
 
1458/.
WYMAGANIA DODATKOWE
1.     znajomość podstaw GIS lub doświadczenie w
 
użytkowaniu programów GIS,
 
2.     znajomość środowiska przyrodniczego
 
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
 
3.     doświadczenie pracy w terenie,
 
4.     doświadczenie w wykonywaniu inwentaryzacji
 
i monitoringu przyrodniczego,
 
5.    doświadczenie w realizacji projektów czynnej
 
ochrony przyrody,
 
6.     znajomość języków obcych,
 
7.     odpowiedzialność, rzetelność, operatywność,
 
wysoka kultura osobista, umiejętność pracy
 
samodzielnej i w zespole.
ZAKRES STANOWISKA 
PRACY
1. inwentaryzowanie siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów,
 
2. współpraca, wymiana doświadczeń z placówkami naukowymi, z nadleśnictwami, innymi parkami krajobrazowymi, parkami narodowymi i innymi organizacjami,
 
3.  realizacja zadań w celu eliminowania i ograniczania potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych parku krajobrazowego oraz ich skutków,
 
4. tworzenie dokumentacji dotyczącej stanu środowiska przyrodniczo - geograficznego, obiektów objętych lub przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do objęcia ochroną prawną obiektów i obszarów cennych przyrodniczo na terenie działania Oddziału,
 
 
 
5. aktualizacja baz danych zasobów przyrodniczych,
 
 
 
6. tworzenie bibliografii terenu,
 
 
 
7. podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania istniejącym i powstającym zagrożeniom oraz umożliwiających ich całkowitą likwidację,
 
8. współpraca z jednostkami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami,
 
9.  inne bieżące zadania związane z działalnością statutową jednostki w zakresie ochrony przyrody,
 
10.     pozyskiwanie środków zewnętrznych
 
na realizację zadań, programów i projektów.
WYMAGANE DOKUMENTY
1.   list motywacyjny,
 
2.   życiorys – curriculum vitae opatrzone klauzulą
 
„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla
 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.   z
 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
 
3.   kserokopie świadectw pracy,
 
4.   kserokopie dyplomów potwierdzających
 
wykształcenie,
 
5.   kserokopie innych dokumentów,
 
potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
 
6.   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 
szkoleniach,
 
7.   oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby
 
ubiegającej się o zatrudnienie– załącznik
 
Nr 1 do Regulaminu,
 
8.   oświadczenie kandydata, że nie był skazany
 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 
lub umyślne przestępstwo skarbowe, i że
 
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
 
korzysta z pełni praw publicznych  -
 
załącznik Nr 2 do Regulaminu.
MIEJSCE PRACY
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych,
 
Oddział w Kościerzynie – Wdzydzki Park
 
Krajobrazowy, ul. Świętojańska 5E, 83-400
 
Kościerzyna
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w Biurze Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w terminie do dnia 16 lutego 2011 r. Decyduje data wpływu aplikacji do Biura. 
Dokumenty należy składać z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 4/11”.
 
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
O terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.
 
Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
 
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do konkursu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

21-02-2011r.
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 informuje, że nikt z kandydatów nie spełnił warunków formalnych określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszy specjalista ds. ochrony przyrody we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym nr 4/2011 z dnia 3 lutego 2011r.

Data publikacji: 03.02.2011 (19:55)Data aktualizacji: 21.02.2011 (10:54)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Rafał Świętochowski
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 3347

Przejdź do góry strony