Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Nabór na stanowisko urzędnicze starszy specjalista ds. ochrony przyrody w Nadmorskim Parku Krajobrazowym

Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku

ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

starszy specjalista ds. ochrony przyrody w Nadmorskim Parku Krajobrazowym

Oferta nr 2/2015 z dnia 9 lutego 2015r.

 

Nabór dotyczy zatrudnienia:
- w wymiarze – pełnym
- na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas określony. 
W miesiącu grudniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe na kierunku: architektura krajobrazu, biologia, etnologia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo lub turystyka i rekreacja,
 3. doświadczenie: 2 lata pracy w ochronie przyrody, w jednostkach badawczo-rozwojowych, w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub w ochronie środowiska,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. umiejętność:
 • precyzyjnego, poprawnego językowo logicznego formułowania  

     dokumentów o charakterze normatywnym, umów, pism,

 • pracy z przepisami – ustalania regulacji prawnych mających  

     zastosowanie w dokonywanych czynnościach, ich właściwej 

     interpretacji i stosowania,

2)     znajomość i doświadczenie w użytkowaniu programów GIS,

3)     znajomość środowiska przyrodniczego Nadmorskiego Parku   

        Krajobrazowego,

4)     doświadczenie pracy w terenie,

5)     udział w inwentaryzacjach i monitoringu przyrodniczym,

6)     udział w projektach czynnej ochrony przyrody,

7)     znajomość języków obcych,

8)     odpowiedzialność, staranność, systematyczność, odporność na stres, kreatywność,

9)     biegła znajomość obsługi komputera (Pakiet Office),

10)   umiejętność organizacji pracy własnej i umiejętność pracy w zespole,

11)   wysoka kultura osobista,

12)   prawo jazdy kat. B.

 

 

WARUNKI PRACY

 

 1. praca wykonywana zarówno w biurze jak i w terenie,
 2.  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym  i sztucznym oświetleniu,
 3. wysiłek głównie umysłowy,
 4. wynagrodzenie zgodnie z przepisami.

ZAKRES WYKONYWANYCH     ZADAŃ MA STANOWISKU

 1. ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych,
 2. identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego,
 3. współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi,
 4. inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej,
 5. gromadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przyrody,
 6. realizacja zadań związanych z ochrona innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego,
 7. współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochrona parku krajobrazowego,
 8. udział w sporządzaniu planu ochrony oraz nadzór nad jego realizacją,
 9. udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizacje zadań, programów i projektów.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach, referencje),
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności   prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202, z późn. zm.), obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

MIEJSCE PRACY

 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Zespołu                                   we Władysławowie: Nadmorski Park Krajobrazowy, ul. Merkleina 1, 84-120 Władysławowo.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (w sekretariacie) lub pocztą na adres: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a z dopiskiem: „nabór – starszy specjalista ds. ochrony przyrody w Nadmorskim Parku Krajobrazowym – Oferta pracy nr 2/2015w terminie  do dnia 23 lutego 2015 r.

Aplikacje, które wpłyną do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).                                                                                                                                                                  

Na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny lub rozmowę i test kwalifikacyjny zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.pomorskieparki.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.) z własnoręcznym podpisem.

 

 

Do pobrania:

 


Data publikacji: 09.02.2015 (13:18)Data aktualizacji: 09.02.2015 (13:18)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Rafał Świętochowski
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 6147

Przejdź do góry strony