przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

Ogólny opis sprawy:

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

– udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych– przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z ograniczeniami określonymi w art. 6 tej ustawy.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
1.Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego uzyskaną z Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych jest zobowiązany do podania źródła jej pochodzenia, daty wytworzenia oraz pozyskania tej informacji.
2. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje ją w całości czy w części, a jeżeli tak to w jakiej.
3. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanej w celu ponownego wykorzystywania, zobowiązany jest do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
4.Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych nie ponosi odpowiedzialności za informacje sektora publicznego przetworzone przez podmiot ponownie je wykorzystujący oraz za dalsze udostępnienie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, a także za informacje uzyskane w sposób inny niż pozyskanie ich ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub z portalu danych albo z pominięciem procedury wnioskowej. 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadku, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych.
2. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
3. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych  zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
4. Po rozpatrzeniu wniosku Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych:
a)  przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
b)  informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
c)  składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
d)   odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
5. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 4 lit. c, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
6. W przypadku otrzymania sprzeciwu Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w formacie .doc
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w formacie .pdf

Informacja sektora publicznego jest udostępniana na wniosek wniesiony w  postaci  papierowej  lub elektronicznej, przesłany do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, złożony sekretariacie lub przesłany na adres mailowy: biuro@pomorskieparki.pl

Opłaty za ponowne wykorzystywanie
1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz w jest bezpłatne.
2. W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, po rozpatrzeniu wniosku, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
3. Rozpatrzenie przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych  nietypowego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlegać będzie opłacie w wysokości uwzględniającej w szczególności: koszty materiałów użytych w celu przygotowania informacji, czas niezbędny na przygotowanie informacji, koszty przekazania informacji wnioskodawcy.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Od wydawanych przez  Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych  decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Akty prawne dotyczące sprawy:

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

 

 

Data publikacji: 13.07.2023 (14:06)Data aktualizacji: 13.07.2023 (14:07)
Osoba publikująca: Rafał ŚwiętochowskiOsoba modyfikująca: Rafał Świętochowski
Autor: Rafał Świętochowskiliczba wejść: 1412

Copyright © Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk